Ändringar i ÅRL från 1 januari 2023 - så påverkas brf:er

Lagar och regler 2023 Aprello

Den 1 januari 2023 trädde nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar.

De nya ändringarna innebär dels att paragrafen 2 kap 1 § om skyldighet att upprätta kassaflödesanalys nu även omfattar bostadsrättsföreningar och dels att en ny paragraf tillkommit som ställer krav på att bostadsrättsföreningar lämnar vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, se ÅRL 6 kap 3a §. 

Den nya paragrafen innehåller bestämmelser om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Syftet är att underlätta för årsredovisningens användare att bedöma föreningens ekonomi och jämföra den med andra bostadsrättsföreningar. Information som underlättar bedömningen av årsavgiftens förväntade utveckling är särskilt betydelsefull.

De nyckeltal som anges som minimikrav i ÅRL är:

 1. Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt

 2. Skuldsättning per kvm

 3. Sparande per kvm

 4. Räntekänslighet

 5. Energikostnad per kvm

Vid negativt resultat, ska föreningen även lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

I författningskommentaren till prop 2021/22:171 framgår att Bokföringsnämnden (BFN) bör ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. För att årsredovisningen ska överensstämma med god redovisningssed bör den t.ex. innehålla upplysningar som är relevanta i det enskilda fallet. En förening vars byggnad är upplåten på mark med tomträtt bör t.ex. lämna upplysning om tomträttsavgäld och en förening som debiterar sina medlemmar för individuella energiförbrukningar eller andra kostnader utöver årsavgiften bör lämna en kompletterande upplysning.

Aprello bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och följer löpande ny information gällande årsredovisningens utformning för att säkerställa effektiva systemstöd för de nya ändringarna.

Tekn.Dr Bo Nordlund har på uppdrag av BFN tagit fram rapporten “Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar”. Rapporten innehåller förslag på kompletteringar till lagkraven om kassaflödesanalys, nyckeltal och upplysning när en bostadsrättsförening redovisar förlust och ska fungera som underlag för BFN vid framtagandet av regelverk anpassade för årsredovisningens upprättare och användare. I skrivande stund har BFN uppgett på sin hemsida att rapporten tagits emot men att ställning ej har tagits till dess innehåll.


De nya reglerna tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022. Årsredovisningar för 2022 omfattas därför ej av de nya kraven. Vill du redan nu inkludera en frivilligt upprättad kassaflödesanalys för de klienter som tillämpar K2-regelverket eller lägga till nya nyckeltal i Flerårsöversikten? Läs mer om att skapa årsredovisning i Aprello här.

Ändringar i ÅRL från 1 januari 2023 - så påverkas brf:er

Lagar och regler 2023 Aprello

Den 1 januari 2023 trädde nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar.

De nya ändringarna innebär dels att paragrafen 2 kap 1 § om skyldighet att upprätta kassaflödesanalys nu även omfattar bostadsrättsföreningar och dels att en ny paragraf tillkommit som ställer krav på att bostadsrättsföreningar lämnar vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, se ÅRL 6 kap 3a §. 

Den nya paragrafen innehåller bestämmelser om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Syftet är att underlätta för årsredovisningens användare att bedöma föreningens ekonomi och jämföra den med andra bostadsrättsföreningar. Information som underlättar bedömningen av årsavgiftens förväntade utveckling är särskilt betydelsefull.

De nyckeltal som anges som minimikrav i ÅRL är:

 1. Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt

 2. Skuldsättning per kvm

 3. Sparande per kvm

 4. Räntekänslighet

 5. Energikostnad per kvm

Vid negativt resultat, ska föreningen även lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

I författningskommentaren till prop 2021/22:171 framgår att Bokföringsnämnden (BFN) bör ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. För att årsredovisningen ska överensstämma med god redovisningssed bör den t.ex. innehålla upplysningar som är relevanta i det enskilda fallet. En förening vars byggnad är upplåten på mark med tomträtt bör t.ex. lämna upplysning om tomträttsavgäld och en förening som debiterar sina medlemmar för individuella energiförbrukningar eller andra kostnader utöver årsavgiften bör lämna en kompletterande upplysning.

Aprello bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och följer löpande ny information gällande årsredovisningens utformning för att säkerställa effektiva systemstöd för de nya ändringarna.

Tekn.Dr Bo Nordlund har på uppdrag av BFN tagit fram rapporten “Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar”. Rapporten innehåller förslag på kompletteringar till lagkraven om kassaflödesanalys, nyckeltal och upplysning när en bostadsrättsförening redovisar förlust och ska fungera som underlag för BFN vid framtagandet av regelverk anpassade för årsredovisningens upprättare och användare. I skrivande stund har BFN uppgett på sin hemsida att rapporten tagits emot men att ställning ej har tagits till dess innehåll.


De nya reglerna tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022. Årsredovisningar för 2022 omfattas därför ej av de nya kraven. Vill du redan nu inkludera en frivilligt upprättad kassaflödesanalys för de klienter som tillämpar K2-regelverket eller lägga till nya nyckeltal i Flerårsöversikten? Läs mer om att skapa årsredovisning i Aprello här.

Ändringar i ÅRL från 1 januari 2023 - så påverkas brf:er

Lagar och regler 2023 Aprello

Den 1 januari 2023 trädde nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar.

De nya ändringarna innebär dels att paragrafen 2 kap 1 § om skyldighet att upprätta kassaflödesanalys nu även omfattar bostadsrättsföreningar och dels att en ny paragraf tillkommit som ställer krav på att bostadsrättsföreningar lämnar vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, se ÅRL 6 kap 3a §. 

Den nya paragrafen innehåller bestämmelser om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Syftet är att underlätta för årsredovisningens användare att bedöma föreningens ekonomi och jämföra den med andra bostadsrättsföreningar. Information som underlättar bedömningen av årsavgiftens förväntade utveckling är särskilt betydelsefull.

De nyckeltal som anges som minimikrav i ÅRL är:

 1. Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt

 2. Skuldsättning per kvm

 3. Sparande per kvm

 4. Räntekänslighet

 5. Energikostnad per kvm

Vid negativt resultat, ska föreningen även lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

I författningskommentaren till prop 2021/22:171 framgår att Bokföringsnämnden (BFN) bör ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. För att årsredovisningen ska överensstämma med god redovisningssed bör den t.ex. innehålla upplysningar som är relevanta i det enskilda fallet. En förening vars byggnad är upplåten på mark med tomträtt bör t.ex. lämna upplysning om tomträttsavgäld och en förening som debiterar sina medlemmar för individuella energiförbrukningar eller andra kostnader utöver årsavgiften bör lämna en kompletterande upplysning.

Aprello bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och följer löpande ny information gällande årsredovisningens utformning för att säkerställa effektiva systemstöd för de nya ändringarna.

Tekn.Dr Bo Nordlund har på uppdrag av BFN tagit fram rapporten “Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar”. Rapporten innehåller förslag på kompletteringar till lagkraven om kassaflödesanalys, nyckeltal och upplysning när en bostadsrättsförening redovisar förlust och ska fungera som underlag för BFN vid framtagandet av regelverk anpassade för årsredovisningens upprättare och användare. I skrivande stund har BFN uppgett på sin hemsida att rapporten tagits emot men att ställning ej har tagits till dess innehåll.


De nya reglerna tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022. Årsredovisningar för 2022 omfattas därför ej av de nya kraven. Vill du redan nu inkludera en frivilligt upprättad kassaflödesanalys för de klienter som tillämpar K2-regelverket eller lägga till nya nyckeltal i Flerårsöversikten? Läs mer om att skapa årsredovisning i Aprello här.

Ändringar i ÅRL från 1 januari 2023 - så påverkas brf:er

Lagar och regler 2023 Aprello

Den 1 januari 2023 trädde nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar.

De nya ändringarna innebär dels att paragrafen 2 kap 1 § om skyldighet att upprätta kassaflödesanalys nu även omfattar bostadsrättsföreningar och dels att en ny paragraf tillkommit som ställer krav på att bostadsrättsföreningar lämnar vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, se ÅRL 6 kap 3a §. 

Den nya paragrafen innehåller bestämmelser om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Syftet är att underlätta för årsredovisningens användare att bedöma föreningens ekonomi och jämföra den med andra bostadsrättsföreningar. Information som underlättar bedömningen av årsavgiftens förväntade utveckling är särskilt betydelsefull.

De nyckeltal som anges som minimikrav i ÅRL är:

 1. Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt

 2. Skuldsättning per kvm

 3. Sparande per kvm

 4. Räntekänslighet

 5. Energikostnad per kvm

Vid negativt resultat, ska föreningen även lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

I författningskommentaren till prop 2021/22:171 framgår att Bokföringsnämnden (BFN) bör ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. För att årsredovisningen ska överensstämma med god redovisningssed bör den t.ex. innehålla upplysningar som är relevanta i det enskilda fallet. En förening vars byggnad är upplåten på mark med tomträtt bör t.ex. lämna upplysning om tomträttsavgäld och en förening som debiterar sina medlemmar för individuella energiförbrukningar eller andra kostnader utöver årsavgiften bör lämna en kompletterande upplysning.

Aprello bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och följer löpande ny information gällande årsredovisningens utformning för att säkerställa effektiva systemstöd för de nya ändringarna.

Tekn.Dr Bo Nordlund har på uppdrag av BFN tagit fram rapporten “Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar”. Rapporten innehåller förslag på kompletteringar till lagkraven om kassaflödesanalys, nyckeltal och upplysning när en bostadsrättsförening redovisar förlust och ska fungera som underlag för BFN vid framtagandet av regelverk anpassade för årsredovisningens upprättare och användare. I skrivande stund har BFN uppgett på sin hemsida att rapporten tagits emot men att ställning ej har tagits till dess innehåll.


De nya reglerna tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022. Årsredovisningar för 2022 omfattas därför ej av de nya kraven. Vill du redan nu inkludera en frivilligt upprättad kassaflödesanalys för de klienter som tillämpar K2-regelverket eller lägga till nya nyckeltal i Flerårsöversikten? Läs mer om att skapa årsredovisning i Aprello här.